Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดฝึกอบรมเรื่อง “การเลี้ยงสุกร”
             วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมฝึกอบรมในโครงการฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร เรื่อง การเลี้ยงสุกร โดยมี คุณประภาส มหินชัย นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การเลี้ยงสุกรพื้นเมืองเชิงพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย เมฆบังวัน บรรยายให้ความรู้เรื่อง การผสมเทียมสุกร, อาจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์มสุกร, อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ บรรยายให้ความรู้เรื่อง โรคและการสุขาภิบาลฟาร์มสุกร และ นายกิตติพงษ์ ทิพยะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง การผสมเทียมสุกร ให้กับนักศึกษา เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับขบวนการเลี้ยงสุกร ทั้งได้ศึกษาถึงพันธุ์สุกรที่มีอยู่ในประเทศไทยและที่นิยมเลี้ยงทางการค้า การจัดการฟาร์ม การเลี้ยงดูในระยะต่าง ๆ การผสมเทียมและการผลิตอาหารสัตว์เพื่อใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ห้องประชุม 2201-2 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่