Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ
             วันที่ 9 มีนาคม 2559 อ. ไพโรจน์ ศิลมั่น และ อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้บริการวิชาการในโครงการรักษาสายพันธุ์แท้และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแปลงหญ้า การจัดการด้านสุขภาพแพะของโครงการฯ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรด้านการเลี้ยงแพะ และการทำโปสเตอร์งานวิจัย ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย