Skip Navigation Links
:: เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร ::
Flowchart แต่ล่ะงาน  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยจรรยาบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน โดยอนวัช  
คู่มือสมรรถนะราชการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการ
เส้นทางสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน  
ข้อกำหนดค่าน้ำหนักภาระงาน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะฯ
สิทธิการลาของบุคลากร  
คำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานของคณะฯ  
แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชการคณฯ  
บัญชีนวัตกรรม  
การจัดทำ KPI และแบบฟอร์ม
โหลดฟอร์ม มคอ.  
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรถยนต์
แบบฟอร์ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  
หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาฯ  
รายชื่อร้านค้าที่คณะฯ เปิดเครดิต  
แนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองคณะฯ  
แนวปฏิบัติด้านงานคลังและพัสดุ ปี 2566  
คู่มือการเงินรับ  
แบบฟอร์ม ต่างๆ