Skip Navigation Links
:: คณะกรรมการประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
1 คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ
2 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ กรรมการ
3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
5 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
6 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
7 ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ กรรมการ 
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  ศิลมั่น กรรมการ 
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน  บัวจูม กรรมการ 
10 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ กรรมการ 
11 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการและเลขานุการ 
12 นางสาวพัชรกิต วัชรปรีชา ผู้ช่วยเลขานุการ 
13 นางจิราพรรณ เคหา ผู้ช่วยเลขานุการ