Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
      
กิจกรรม ::  
 
กิจกรรมเวลาสถานที่
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงาน สายวิชาการ14.30 น. - 16.30 น.2209
กิจกรรม:: ทั้งหมด::
 
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
2/3/2023 12:00:00 AM13.30 - 16.30 น.ประชุมกรรการสหกิจศึกษา2209
2/1/2023 12:00:00 AM9.00 - 16.30 น.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านประกันคุณภาพ2201-2
1/31/2023 12:00:00 AM14.30 น. - 16.30 น.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงาน สายวิชาการ2209
1/30/2023 12:00:00 AM9.30 - 12.00 น.ประชุมโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารฟาร์มสุกร1213
1/30/2023 12:00:00 AM10.00-12.00 น.ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ป.โท-เอก1208
123