Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
      
กิจกรรม ::  
 
กิจกรรมเวลาสถานที่
สอบประมวลความรู้ นศ.ป.โท8.30 - 12.00 น.1208
ประชุมกรรมการหลักสูตร ป.ตรี14.00 - 16.00 น.2209
บ.ไทยฟูดส์บรรยาย9.00 - 16.00 น.2201-2
กิจกรรม:: ทั้งหมด::
 
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
12/4/2020 12:00:00 AM9.30 - 12.00 น.ประชุมพิจารณาแผนพัฒนา/ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ2209
12/4/2020 12:00:00 AM13.30 - 16.30 น.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลฯ งานก่อสร้างโรงเรือนโคนม1213
12/3/2020 12:00:00 AM9.30 - 12.00 น.ประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 1213
12/2/2020 12:00:00 AM14.00 - 16.00 น.ประชุมกรรมการหลักสูตร ป.ตรี2209
12/2/2020 12:00:00 AM9.00 - 16.00 น.บ.ไทยฟูดส์บรรยาย2201-2
1234