Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
      
กิจกรรม ::  
 
กิจกรรมเวลาสถานที่
ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร8.30 น. - 16.30 น.1213
กิจกรรม:: ทั้งหมด::
 
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
7/21/2023 12:00:00 AM8.30 น. - 16.30 น.ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ2209
7/20/2023 12:00:00 AM8.30 น. - 16.30 น.ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ2209
6/12/2023 12:00:00 AM13.30 - 16.30 น.กิจกรรม coffee Hour ครั้งที่ 22201-2
6/9/2023 12:00:00 AM8.30 น. - 16.30 น.ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร1213
6/8/2023 12:00:00 AM8.30 น. - 16.30 น.ตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร1213
123