Skip Navigation Links
ปฏิทินกิจกรรม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
      
กิจกรรม ::  
 
กิจกรรมเวลาสถานที่
ประชุมหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ9.00 - 12.00 น.1213
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการ13.30 - 16.30 น.2209
กิจกรรม:: ทั้งหมด::
 
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่
10/11/2023 12:00:00 AM13.00 - 16.30 น.บ.ซีพีเอฟ สัมภาษณ์งานนักศึกษา2201-2
10/11/2023 12:00:00 AM13.00 - 16.30 น.บ.ซีพีเอฟ สัมภาษณ์งานนักศึกษา2209
10/11/2023 12:00:00 AM13.00 - 16.30 น.บ.ซีพีเอฟ สัมภาษณ์งานนักศึกษา2204
10/4/2023 12:00:00 AM14.00 - 16.30 น.ประชุมหลักสูตร ป.โท-เอก1208
10/4/2023 12:00:00 AM14.00 - 16.30 น.ประชุมกรรมการหลักสูตร ป.ตรี2209
123