Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน ด้านการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์

         คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพเกษตรกรและผู้นำชุมชน เรื่อง “หลักการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์” เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 บรรยายหัวข้อ “กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ และแนวทางการปฏิบัติ”, ผศ. ดร.ฐปน ชื่นบาล บรรยายหัวข้อ “หลักการพื้นฐานการจัดการของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และการบำบัดของเสีย, รศ. ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ บรรยายหัวข้อ “การผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียฟาร์มปศุสัตว์”, ผศ .ดร.อภิชัย เมฆบังวัน บรรยายและอภิปรายหัวข้อ “การบริหารของเสียจากฟาร์มสุกร สัตว์ปีกและโคนม” และ อ. ดร.วินัย โยธินศิริกุล บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์กับมลภาวะจาการเลี้ยงสัตว์” และ “ลักษณะของเสียจากฟาร์มปศุสัตว์และปริมาณของเสีย”