Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

อบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์

         ในระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 คุณสิทธิพร ถึกสกุล วิศวกรฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ลิโก้ อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ (สำหรับผู้ใช้งาน) และอบรมการใช้งานเครื่องวิเคราะห์รุ่น (GCxGC/FID) ให้กับบุคลากรคณะสัตวศาสตร์ฯ ณ ห้อง 1511-1512 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี