Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา

         คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณภาพงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมี รศ. ดร.สุกิจ ขันธปราบ, ผศ. ดร.อภิชัย เมฆบังวัน, นายครรชิต ชมภูพันธ์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 10 : เครือข่ายวิจัย สร้างความรู้สู่อาเซียน (Research Networking towards ASEAN Knowledge Development) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร