Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ ประจำปี 2556
         สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556 ณ บ้านปางหินฝน ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และวิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์ การบริการวิชาการความรู้ด้านการเลี้ยงสุกร ไก่พื้นเมือง และโคนม-โคเนื้อ สู่ชุมชน