Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กีฬาบุคลากร ประจำปี 2556

                        เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมเดินขบวนในงานกีฬาบุคลากรประจำปี 2556และร่วมแข่งขันกีฬาสากล ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้