Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เข้าศึกษาดูงานฟาร์มคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
                  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการฟาร์มสัตว์ปีก และฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
นักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้