Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการฐานการเรียนรู้ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร

         วันที่ 29 สิงหาคม 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดการด้านอาหารสำหรับโคเนื้อ” ภายใต้โครงการบริการวิชาการฐานการเรียนรู้ ผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร ให้กับเกษตรกรเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่