Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ

         วันที่ 25 สิงหาคม 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้ให้บริการวิชาการในโครงการรักษาสายพันธุ์แท้แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ์ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงแปลงหญ้า การจัดทำคอกคลอด
สำหรับแพะท้องใกล้คลอด และให้บริการถ่ายพยาธิแพะ ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย