Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ

                    คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมภาวะผู้นำ ให้กับนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการเป็นผู้นำที่ดี ทักษะในการทำงานเป็นกลุ่ม รวมถึงการสร้างความสามัคคีและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรพนธ์ ธรรมวิเศษศรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี