Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ


                 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ, อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้ประสานงานบริการวิชาการโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยมีบริการตรวจสุขภาพแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และแพะพันธุ์ลูกผสมซาแนนพื้นเมืองในโครงการฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลเพื่อถวายรายงานการดำเนินงานของโครงการฯ ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย