Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน
              คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม
-1 พฤศจิกายน2556 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน
ในพิธี