Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

         ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย, อ. สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ อาจารย์ประจำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ได้มอบไก่พื้นเมือง
พันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 1,020 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 780 ตัว ให้กับเกษตรกรบ้านแม่หม้อ และบ้านปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมือง
สายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2557