Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ

                             เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ, อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น, อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล เข้าเยี่ยมชมแพะพันธุ์บาร์บารี และลูกผสมที่เกิดจากโครงการฯ พร้อมทั้งได้ประสานงานบริการวิชาการโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์ 
แบล็คเบงกอลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้คำแนะนำเรื่อง การทำพันธุ์ประวัติแพะในฝูงพันธุ์แบล็คเบงกอล แพะพันธุ์ลูกผสมซาแนนพื้นเมือง และเตรียมการดำเนินการ
จัดการฟาร์ม เพื่อรองรับจำนวนแพะที่จะขยายเพิ่มมากขึ้น ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย