Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ
             วันที่ 5 ตุลาคม 2557 ผศ. ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ประเภท การออกแบบเชิงนวัตกรรมด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานนวัตกรรมแห่งชาติ design innovation contest 2014