Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ชี้แจง “แบบข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)”  

              เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงและให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ “การจัดทำข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการของคณะสัตวศาสตร์ฯ” ให้กับบุคลากรของคณะฯ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี