Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

งานมุทิตาจิต

                วันที่ 4 กันยายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 2 ท่าน คือ อ. ดร.ดำรง ลีนานุรักษ์ อาจารย์ประจำ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ คุณประสิทธิ์ ยาวิชัย ช่างฝีมือโรงงานประจำงานฟาร์มสัตว์ปีก ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี