Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน เข้าศึกษาเรียนรู้งานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ

         เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา สัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาเรียนรู้
งานด้านการเลี้ยงสัตว์ เคี้ยวเอื้อง และการจัดการฟาร์มทั่วไปในฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล และ
เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์ม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้