Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมการศึกษาดูงานสายสนับสนุนเฉพาะด้าน

       คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน สายสนับสนุนเฉพาะด้าน (ผู้ปฏิบัติงานฟาร์ม) ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557
ณ บริษัท ท๊อปธุรกิจการเกษตร จำกัด จังหวัดกาญจนบุรี, ทรงคุณฟาร์ม จังหวัดราชบุรี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้
พัฒนาวิสัยทัศน์ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรม และการจัดการบริหารงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมด จำนวน 10 คน