Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาจากประเทศเกาหลี ศึกษาดูงานฐานเรียนรู้สุกรแบบครบวงจร
                เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นักศึกษาจากประเทศเกาหลี จำนวน 4 คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้สุกรแบบครบวงจร ณ ฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.จำรูญ มณีวรรณ และ อ. น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้