Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ

          เมื่อวันที่ 10มีนาคม 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ, อ.ไพโรจน์ ศิลมั่น, อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้ให้บริการวิชาการในโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้บริการตรวจสุขภาพ แนะนำเรื่องการแบ่งคอก ปล่อยแปลงแพะรุ่นเพศผู้ ให้กับเกษตรกรชาวไทยภูเขาณ ดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย