Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการอบรมระบบมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2556


                   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมมาตรฐานฟาร์ม ประจำปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเข้าเรียน 2 ปี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 โดยมีวิทยากรจากสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5 เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ คือ
น.สพ.วิทยา ทิมสาด นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มไก่, น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสุกร และ น.สพ.ณัฐวิทย์ อิ่มมากนายสัตวแพทย์ชำนาญการบรรยายเรื่อง มาตรฐานฟาร์มโคนมและโคเนื้อ ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี