Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556


         วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2, ชั้นปีที่ 4 และระดับปริญญาโท ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556 นี้โดยได้รับเกียรติจากผศ. ดร.ไพศาล กาญจนวงศ์บรรยายเรื่อง “แนวทางการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา, คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุลบรรยายเรื่อง
“วิธีการสมัครงานและสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” และ คุณอับดุลเหล๊าะ เลิศอริยะพงษ์กุล บรรยายเรื่อง “ลักษณะของผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการ และการปรับแนวคิดเพื่อเข้าสู่วัยทำงาน”ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี