Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ


                เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริอาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล ได้ประสานงานบริการวิชาการโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้บริการตรวจสุขภาพและตัดแต่งกีบแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล, แพะพันธุ์ลูกผสมซาแนนพื้นเมือง และแพะที่มีปัญหากีบผิดปกติ ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย