Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็งประจำปี 2556
       เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันยี่เป็ง ประจำปี 2556ณ ลานหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน บุคลากร และนักศึกษา ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันทำกระทงจากใบตอง และการแข่งขันโคมไฟลอดห่วงตามแบบฉบับของชาวล้านนา