Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมหารือหลักสูตรระดับปริญญาตรี
             วันที่ 14 ตุลาคม 2557 ดร.อภิสิทธิ์ ธนสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เฟรชมีทฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ได้ให้เกียรติมาเสนอแนะการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โดยเห็นควรให้เพิ่มวิชาการทำแผนธุรกิจปศุสัตว์ เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ที่เรียนมาบูรณาการรวมกันแบบครบวงจร ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์-
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี