Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา
            คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการผลิตแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลสายพันธุ์แท้ และผลิตลูกผสมสามสายพันธุ์สำหรับชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย และโครงการวิจัยสายพันธุ์ไก่กระดูกดำและการผลิตไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเพื่อส่งเสริมอาชีพสำหรับชาวไทยภูเขาในเขตพื้นที่โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ในระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557