Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558

            คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคณะฯ ระยะ 4 ปี และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บุคลากรของคณะฯ ได้มีส่วนร่วมในการบริหารคณะฯ และใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ในระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมลวรรณ เปรมเกษม ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้