Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

การส่งเสริมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง

            เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอพร้าว และเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ให้คำแนะนำ เรื่อง “การปรับปรุงพืชอาหารสัตว์” ให้กับผู้นำหมู่บ้าน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.แม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่