Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชุมปรึกษาหารือเรื่องการอบรม “การสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษ”
             วันที่ 17 กันยายน 2557 ศ. ดร.พจนารถ เสมอมิตร อธิการบดี University of Interdisciplinary Studies,Texas, USA ได้ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ของ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การสอนรายวิชาโดยใช้ภาษาอังกฤษ” เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการสอนให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์
และเทคโนโลยี