Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมจัดนิทรรศการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2556
             วันที่ 19 กันยายน 2556 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในรอบปีที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อ
เผยแพร่ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงโคนมแบบครบวงจร, ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร, ฐานการเรียนรู้การผลิตเนื้อโคคุณภาพแบบครบวงจร, โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ผู้นำชุมชนทางด้านการเลี้ยงสัตว์ และโครงการฝึกอบรม “นักสัตวบาลก้าวหน้าสำหรับเยาวชน ปี พ.ศ. 2556” ให้แก่ผู้ที่สนใจ