Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
             วันที่ 16 กันยายน 2557 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 ท่าน เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
ของคณะสัตวศาสตร์ฯ เพื่อตรวจสอบคุณภาพการศึกษาในระดับคณะฯ โดยมี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับ