Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

               เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557 อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จำนวน 40 คน    เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนมและโคเนื้อ โดยมีนักวิชาการสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นผู้ให้ความรู้