Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มอบไก่พื้นเมืองและไก่กระดูกดำ

       ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย, อ. สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และอาจารย์ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
จำนวน 1,000 ตัว และไก่กระดูกดำ จำนวน 1,300 ตัว ให้กับเกษตรกรบ้าน ปางมะหัน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการ
ผลิตไก่กระดูกดำ เพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และได้พานักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ในระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2557