Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

         วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบริหารการเปลี่ยนแปลง” ภายใต้บริบทวิธีคิด พฤติกรรม และวิธีปฏิบัติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี ตลอดจนการพัฒนาตัวบุคคลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี