Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

           คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ผ่านการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการระหว่างบุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ในระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่