Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)”

         เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบฐานข้อมูลหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)” ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการสามารถบันทึกข้อมูล มคอ. 3 และ 5 ในรายวิชาที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 70 ปี โดยมี ผศ.สนิท สิทธิ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้