Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการศึกษาดูงาน การจัดการศึกษา และด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม

         คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานทางด้าน การจัดการศึกษาและด้านสังคมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2557
 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 36 คน