Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

         เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 บุคลากรภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงาน
ด้านการเรียน การสอนและห้องปฏิบัติการ ของคณะสัตวศาสตร์ฯ โดยมี ผศ. ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้บรรยาย