Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

         อ.น.สพ.ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ, อ.น.สพ.ภาณุพงศ์ มหาพรหม, อ.สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ และนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับสำนักงานเทศบาล
ตำบลเมืองเล็น ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนจำนวน 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเมืองเล็น ในระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2557
 ณ เทศบาลตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่