Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) สายสนับสนุน

         เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 เรื่อง “การดำเนินงานด้านเอกสาร
ในสำนักงานคณบดี” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเอกสารให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งหาแนวทางและแนวปฏิบัติที่ดีที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางดาริน ชมภูพันธ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ
เป็นผู้ให้ความรู้