Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

โครงการปรับปรุงสายพันธุ์แพะร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ

         เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 รศ.ดร.สมปอง สรวมศิริ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล เข้าตรวจสุขภาพแพะ และ
ประสานงานบริการวิชาการโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาฯ โดยให้คำแนะนำเรื่อง การทำพันธุ์ประวัติแพะในฝูงพันธุ์แบล็คเบงกอล แพะพันธุ์ลูกผสม
ซาแนนพื้นเมือง และเตรียมการดำเนินการจัดการฟาร์ม และวางแผนปล่อยแพะรุ่นเพศผู้ลงไปเลี้ยงในแปลงหญ้า ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย