Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

นักศึกษาประเทศภูฎาน รับใบประกาศนียบัตร

                เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาประเทศภูฎานจำนวน 4 คน คือ Mr. Dal Bahadur Mishra, Mr. NimaNorbu, Mr. YontenDorjiและ Mr. Jigmeที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนม-โคเนื้อ ประจำปี
การศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี