Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ออกค่ายอาสาพัฒนา

                 อ.สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ พร้อมด้วยนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล และนักศึกษาชมรมสัตว์ปีกคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยโค้ง ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและการป้องกันโรค การเลี้ยงไก่ และการทำกล้วยหมัก ในระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2557