Skip Navigation Links
:: บันทึกการสอน วิชาการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก ::
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย) 
  ชื่อ วีดีโอ บันทึกการสอน
  231 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP1 (ฉบับเต็ม) : ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพและการสุขาภิบาลในฟาร์มสัตว์ปีก
  232 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP2 (ฉบับเต็ม) ยาฆ่าเชื้อโรค
  233 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP1 : การติดต่อของเชื้อโรคในฟาร์มสัตว์ปีก
  234 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP2 : การควบคุมการติดต่อโดยการแยก (Isolation)
  144 การให้อาหารสัตว์ปีก-ระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก EP3 : ลำไส้ อวัยวะสนับสนุนระบบย่อยอาหาร
  235 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP3 : การควบคุมเส้นทางการจราจรภายในฟาร์ม (Traffic control)
  236 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP4 : การทำความสะอาดโรงเรือน
  237 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP5 : ยาฆ่าเชื้อโรค (Disinfectant)
  238 ระบบการป้องกันภัยทางชีวภาพ EP6 : การจัดการของเสียภายในฟาร์ม
  239 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง ฉบับเต็ม : การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง Flow chart
  240 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP1 (ฉบับเต็ม) : ปัญหาที่มักพบบ่อย ฝ่าเท้าอักเสบ Foot pad dermatitis FPD กรดอะมิโนในอุดมคติ Ideal amino acid
  241 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP2 : ปัญหาที่มักพบในการเลี้ยงไก่กระทง ฝ่าเท้าอักเสบ Foot Pad Dermatitis
  242 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP3 การคำนวณสมรรถภาพการให้ผลผลิต อัตราการเลี้ยงรอด อัตราการตาย อัตราการเปลี่ยนอาหาร FCR Production Efficiency Factor PEF ค่าประสิทธิภาพการผลิต
  243 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP4 คุณภาพอากาศ การระบายอากาศ Wind chill effect
  244 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP5 สารเสริมที่ไม่ใช่โภชนะ Non nutritive feed additive
  245 การเลี้ยงและการจัดการไก่กระทง EP6 กรดอะมิโนในอุดมคติ Ideal amino acids การจับไก่ส่งโรงงานชำแหละ การอดอาหารไก่ก่อนจับ
  246 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP1 (ฉบับเต็ม) การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ Flow Chart ภาพรวมการจัดการ
  247 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP2 (ฉบับเต็ม) การจัดการไก่เล็ก-รุ่น น้ำหนักตัว ความสม่ำเสมอของน้ำหนักตัว การจัดการอาหารไก่รุ่น
  248 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP3 รูปแบบกรงการเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่
  249 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP4 อาหารสำหรับไก่เล็ก-รุ่น การชั่งน้ำหนักตัว
  250 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP5 ความสม่ำเสมอของน้ำหนักตัว Uniformity
  251 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP6 (ฉบับเต็ม) : พัฒนาการของร่างกายไก่ไข่ (Growth development) การจัดการอาหารไก่ไข่ (Phase Feeding) คุณภาพไข่ Haugh Unit
  252 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP7 : พัฒนาการของร่างกายไก่ไข่ (Growth development)
  253 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP8 การจัดการอาหารไก่ไข่ (Phase Feeding)
  254 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP9 : คุณภาพไข่ Haugh
  255 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP10 (ฉบับเต็ม) : การสร้างฟองไข่ การจัดการแสงสว่าง การคัดไก่ไม่ไข่
  256 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP11 : การสร้างฟองไข่
  257 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP12 : การให้แสงสว่าง
  258 การเลี้ยงและการจัดการไก่ไข่ EP13 : การคัดไก่ไม่ไข่จากลักษณะภายนอก
  259 การตอบสนองทางสรีระของสัตว์ Full : การตอบสนองทางสรีระของสัตว์ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม การถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกาย
  279 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP1 Full : แผนการผสมพันธุ์ สัดส่วนการผสมพันธุ์ ไก่ผิดเพศ สรุปการจัดการในไก่เล็ก
  280 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP1 แผนการผสมพันธุ์ สัดส่วนการผสมพันธุ์ ไก่ผิดเพศ
  281 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP2 : สรุปการจัดการไก่พันธุ์ในระยะไก่เล็ก
  282 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP2 Full : สรุปการจัดการไก่พันธุ์ในระยะไก่รุ่น ระยะให้ไข่
  283 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP3 : สรุปการจัดการไก่พันธุ์ในระยะให้ไข่
  284 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP4 : สรุปการจัดการไก่พันธุ์ในระยะไก่รุ่น
  285 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP3 Full : การควบคุมน้ำหนักตัว การจัดการตามช่วงอายุ การคำนวณหาค่า CV การ Grading ไก่ การคัดแยกไก่ตามน้ำหนักตัว
  286 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 5 : การควบคุมน้ำหนักตัว ความสำคัญของน้ำหนักตัว การจัดการตามช่วงอายุ
  287 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 6 : การชั่งน้ำหนักตัว การคำนวณค่าความสม่ำเสมอของฝูง การคำควณหาค่า CV
  288 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 7 : การคัดแยกไก่ตามน้ำหนัก การเกรดไก่
  289 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 4 Full : การตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ การคำนวณหาค่า CV การคัดแยกไก่ตามน้ำหนักตัว ชนิดของพื้น พื้นที่การให้อาหาร การให้น้ำ การจัดการไก่ให้สมบูรณ์พันธุ์สูง
  290 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 8 : การตรวจสอบความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อ Fleshing
  291 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 9 : การคำนวณค่า CV การคัดแยกไก่ตามน้ำหนักตัว
  292 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 10 : การเลี้ยงไก่แม่พันธุ์ระยะให้ไข่ ชนิดของพื้น รังไข่ สัดส่วนพ่อพันธุ์
  293 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 11 : พื้นที่การให้อาหาร อุปกรณ์ให้อาหาร อุปกรณ์ให้น้ำ
  294 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 12 : การจัดการให้ไก่มีความสมบูรณพันธ์สูง
  295 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 5 Full : การให้อาหารไก่พ่อแม่พันธุ์ระยะไก่รุ่น โปรแกรมการจำกัดอาหาร การให้อาหารไก่ระยะให้ผลผลิต
  296 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 13 : โปรแกรมการจำกัดอาหารไก่รุ่น
  297 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 14 : การเปลี่ยนอาหาร การให้อาหารไก่ระยะให้ไข่ การเพิ่มอาหาร
  298 การเลี้ยงและการจัดการไก่พ่อแม่พันธุ์ EP 15 : การเปลี่ยนอาหาร การให้อาหารไก่ระยะให้ไข่ การให้อาหารสูงสุด
  299 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 1 Full : สรุปการจัดการโรงฟักไข่
  300 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 2 Full : การผ่านเข้าออกโรงฟักไข่ การวางผังโรงฟักไข่ การฆ่าเชื้อโรคในโรงฟักไข่ การคัดเลือกไข่ฟัก ชนิดของตู้ฟักไข่
  301 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 3 : การผ่านเข้าออกโรงฟักไข่ การวางผังโรงฟักไข่
  302 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 4 : การดำเนินงานในโรงฟัก การฆ่าเชื้อบนฟองไข่
  303 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 5 : การคัดเลือกไข่ฟัก การเก็บรักษาไข่ฟัก ชนิดของตู้ฟักไข่
  304 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 3 Full : การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับไข่ฟัก การตายของตัวอ่อนในไข่ฟัก การออกลูกไก่
  305 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 6 : การตายของตัวอ่อนลูกไก่
  306 การจัดการฟาร์มสัตว์ปีก-การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 7 : การวิเคราะห์สาเหตุการตายของตัวอ่อน
  307 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก EP 8 : การดำเนินงานในโรงฟักไข่ การจัดการข้อมูลการฟักไข่
  308 การนำฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่ EP1 ฉบับเต็ม : การบังคับผลัดขน การวางแผนนำไก่ไข่เข้าทดแทน ลำดับการผลัดขน วิธีการบังคับผลัดขน
  309 การนำฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่ EP1 : การบังคับผลัดขน การวางแผนนำไก่ไข่เข้าทดแทน ลำดับการผลัดขน
  310 การนำฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่ EP2 : การวางแผนนำไก่ไข่เข้าทดแทน
  311 การนำฝูงไก่กลับมาใช้ใหม่ EP3 : ขั้นตอนการบังคับผลัดขน วิธีการบังคับผลัดขน การผลัดขนแบบแคลิฟอร์เนียร์ การผลัดขนแบบนอร์ทคาโรไลนา การบังคับผลัดขนทางเลือก
  312 การควบคุมสัตว์พาหะ ฉบับเต็ม : สัตว์พาหะ สัตว์รบกวน โปรแกรมการควบคุมสัตว์พาหะ ไรแดง ไรเขตร้อน ไรเขตอบอุ่น หมัด
  313 การควบคุมสัตว์พาหะ EP1 : สัตว์พาหะ สัตว์รบกวน โปรแกรมการควบคุมสัตว์พาหะ
  314 การควบคุมสัตว์พาหะ EP2 : สัตว์รบกวนที่เป็นพาหะ สัตว์รบกวนที่เป็นปรสิต ไรแดง ไรเขตร้อน ไรเขตอบอุ่น หมัด เหา
  315 การควบคุมสัตว์พาหะ EP3 : สัตว์รบกวนที่ไม่เป็นปรสิต ด้วงดำ แมลงวัน ยุง หนู
  316 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP1 ฉบับเต็ม : หลักการเขียนโครงการผลิต แนวทางการทำงบประมาณ การประมาณการใช้อุปกรณ์
  317 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP2 ฉบับเต็ม : ข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโครงการผลิต การวางแผนการผลิตไก่กระทง
  318 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP3 ฉบับเต็ม : การวางแผนการผลิตไก่ไข่
  319 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP4 ฉบับเต็ม : การวางแผนการผลิตไก่พันธุ์ ไก่กระทง ตู้ฟักไข่
  320 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP1-1 : หลักการเขียนโครงการผลิต
  321 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP2-1 : สิ่งที่ได้จากการเขียนโครงการผลิต
  322 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP3-1 : หลักในการทำโครงการผลิต
  323 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP4-1 : ข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงการผลิต
  324 การเขียนโครงการและการวางแผนการผลิต EP5-1 : การวางแผนการผลิตไก่กระทง