Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
เวลา::: 9.00 - 12.00 น.
กิจกรรม: สัมภาษณ์ผู้สมัครโครงการ MJU2T
สถานที่:: 2209

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> โหลดคู่มือ/เอกสาร Green Office 2562
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2562
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564..>> [ประกาศ 11 มกราคม 2564]
ประกาศ !! เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนโคนมกึ่งอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้..>> [ประกาศ 26 ตุลาคม 2563]
ประกาศ !! กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม สัตว์สุขภาพดี เพิ่มกำไรด้วย กรดอมิโน แอล-อาร์จินีน..>> [ประกาศ 24 กันยายน 2563]
ประกาศ !! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๔๒๐ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 มิถุนายน 2563]
ประกาศ !! งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด..>> [ประกาศ 29 พฤษภาคม 2563]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “การรับสมัครนักศึกษาใหม่” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)
เข้าร่วมกิจกรรม MJU Car Free Day 2021
งานแสดงมุทิตาจิตผู้แก่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
กิจกรรม ถาม-ตอบ หัวข้อ “TCAS65” ผ่านระบบออนไลน์ (Facebook Live)
งานแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการปี 2564 (ส่วนหน่วยงาน)
3 บุคคลคุณภาพ ม.แม่โจ้ รับรางวัลจากสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำบุญให้สัตว์ทดลอง ประจำปี 2564
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทำขวัญควาย ประจำปี 2564
การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้รับเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมฝึกอบรมด้านพลังงานประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 30คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 992
เริ่มใช้งานเวลา : 9/29/2021 12:05:15 AM