Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1191 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(ครั้งที่ 1)..>> [ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 17 ตุลาคม 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 สิงหาคม 2565]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
คณะผู้บริหารจากบริษัทไทย-เดนมาร์ค ซึ่งประกอบธุรกิจทางด้านสุกร เข้าพบอาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานเปิดโลกกิจกรรม MJU Student Activities 2022
กิจกรรมถ่ายทอดแผน ประจำปีงบประมาณ 2566
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
กิจกรรมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและแสดงโปสเตอร์รายงานผลโครงการในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2565
ประชุมความร่วมมือด้านปศุสัตว์กับ ปศุสัตว์เขต 5
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. ถนนหน้าอาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
กิจกรรม MJU TALK วาไรตี้ทอร์ค คุยสนุก ดูสบาย ได้สาระ
กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยสายใยลูกแม่โจ้ โครงการจั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่
รำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิจกรรม MJU Green & Clean Food Festival 2022
THAILAND UNIVERSITY EXPO 2022
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 25คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 141
เริ่มใช้งานเวลา : 12/3/2022 1:25:09 PM