Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
เวลา::: 8.30 - 12.00 น.
กิจกรรม: สอบประมวลความรู้ นศ.ป.โท
สถานที่:: 1208

เวลา::: 14.00 - 16.00 น.
กิจกรรม: ประชุมกรรมการหลักสูตร ป.ตรี
สถานที่:: 2209

เวลา::: 9.00 - 16.00 น.
กิจกรรม: บ.ไทยฟูดส์บรรยาย
สถานที่:: 2201-2

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> โหลดคู่มือ/เอกสาร Green Office 2562
>> ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
>> แผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว 2562
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> ตัวชี้วัดและ เกณฑ์การให้คะแนน 2562
>> แบบประเมินเบื้องต้นสำนักงานสีเขียว 2562
>> ไฟล์เสียง บรรยาย Green Office ปี 2561
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ Ehime University,Kagawa University and Kochi University 2020 [ประกาศ 4 มีนาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ !! เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงเรือนโคนมกึ่งอัจฉริยะ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้..>> [ประกาศ 26 ตุลาคม 2563]
ประกาศ !! กิจกรรมสัมมนาฝึกอบรม สัตว์สุขภาพดี เพิ่มกำไรด้วย กรดอมิโน แอล-อาร์จินีน..>> [ประกาศ 24 กันยายน 2563]
ประกาศ !! ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๔๒๐ สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 มิถุนายน 2563]
ประกาศ !! งานก่อสร้างโรงเรือนผลิตสัตว์ปีกในระบบปิด..>> [ประกาศ 29 พฤษภาคม 2563]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน
นำเสนอผลการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการอบรมความการจัดการและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และทิศทางการเลี้ยงสัตว์ฯ
ประชุม Networking Focus Group ระดมสมองทำแผนยุทธศาสตร์สื่อสารองค์กร
กิจกรรมสัมมนา/บรรยายพิเศษให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมและบรรยาย หัวข้อ “การแปรรูปเนื้อสัตว์”
นำเสนอโครงการยกระดับการผลิตแพะเนื้อและโคเนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ออกบูธนิทรรศการหลักสูตรฯ งานมหกรรม Wisdom V Education Expo
เข้าทำการการตรวจรับรอง “การปฎิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าภายในประเทศ”
กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ด้านสัตวศาสตร์โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ครั้งที่ 3
กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะสัตวสาสตร์และเทคโนโลยี และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 16คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 178
เริ่มใช้งานเวลา : 12/2/2020 7:50:02 PM