Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร เลขที่ 064 คณะสัตวศาสตร์(ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 4 ตุลาคม 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 20 กรกฎาคม 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 1 มิถุนายน 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 19 เมษายน 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
รับใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ของฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
บันทึกเทปรายการ “วันใหม่วาไรตี้”
ร่วมแถลงข่าว “การขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ครั้งที1”
โครงการ “เปิดโลกเรียนรู้ธุรกิจสุกร CPF (PIG CAMP 2024)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสร้างภาพอนาคตสำหรับการสร้างโจทย์วิจัย”
กิจกรรม Honey Coffee Hour
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตำแหน่งพนักงานตัดแต่งเนื้อสัตว์ (เนื้อไก่) Butcher รุ่นที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับ คุณจามจุรี กันคำ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
กิจกรรมบายเนียร์สัมพันธ์
โครงการอบรมนักสัตวบาลรุ่นเยาว์
ต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลสัตว์แก้วกาญจน์ กรุงเทพฯ
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 1คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 153
เริ่มใช้งานเวลา : 4/13/2024 4:20:18 AM