Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1191 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
(ครั้งที่ 1)..>> [ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 188 สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 17 ตุลาคม 2565]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ 137 สังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 สิงหาคม 2565]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงงานสหกิจดีเด่น
ประชุมร่วมกับหน่วยงาน International Exchange Organization (IEO)
วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเลี้ยงหมูดำ แบบครบวงจร อย่างสร้างสรรค์”
Coffee Hour ครั้งที่ 1
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2665
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ศึกษาดูงาน
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “The reason why humans became the highest animals with advanced culture” และหัวข้อ “The intestinal morphology and animal science study”
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับ Professor Dr. Koh-en Yamauchi จากประเทศญี่ปุ่น
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 31คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 359
เริ่มใช้งานเวลา : 3/29/2023 2:19:36 PM