Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ่อน้ำสำหรับฟาร์มฝึกปฏิบัติงานปศุสัตว์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 9 มีนาคม 2565]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! เรื่อง การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2565]
ประกาศ !! เรื่อง ขอเข้าสัมภาษณ์นักศึกษาสหกิจศึกษาที่สนใจเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกร..>> [ประกาศ 14 ธันวาคม 2564]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 29 พฤศจิกายน 2564]
ประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 1186 สังกัดคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี..>> [ประกาศ 05 พฤศจิกายน 2564]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโคนมและอุตสาหกรรมโคนมระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
การอบรม “การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน”
มอบใบประกาศบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2565
พิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี 2565
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมถอดบทเรียนและขยายผล โครงการยกระดับการผลิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคเชิงพาณิชย์ในชุมชน
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 4คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 21
เริ่มใช้งานเวลา : 5/29/2022 12:20:01 AM