Skip Navigation Links
กิจกรรมคณะฯ ปรัชญา...        พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อผลิตบุคลากรด้านสัตวศาสตร์ ให้มีทักษะ ไฝ่รู้ สู้งาน คิดเป็น ทำเป็น มีภาวะผู้นำ คุณธรรมและจริยธรรม           กิจกรรมนักศึกษา
ปฎิทินกิจกรรมคณะฯ
ตารางการใช้ห้อง
เวลา::: 9.00 - 12.00 น.
กิจกรรม: ประชุมหลักสูตรเกษตรอัจฉริยะ
สถานที่:: 1213

เวลา::: 13.30 - 16.30 น.
กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองภาระงานสายวิชาการ
สถานที่:: 2209

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
ระบบสารสนเทศของคณะฯ
>>  ฐานข้อมูลคณะฯ
>>  เอกสาร/คู่มือ สำหรับบุคลากร
>> เอกสาร/คู่มือ สำหรับนักศึกษา
>> งานบริการวิชาการ
>> เอกสารประกอบการสอน
>> วีดีโอบันทีกการสอน
>> E_Book
>> E-Learning
>> บทความทางวิชาการ
>> งานวิจัย
>> โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> การติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
>> HALL OF FRAME
>> ศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
>> โครงการความร่วมมือ
>> ฐานข้อมูลนกภาคเหนือ
>> Logo คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
ลิงค์ภายในคณะฯ
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
 HyperLink
โหลดเอกสาร TOR ของคณะฯ
>> ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ)
>> ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ)
โหลดเอกสาร Green Office
>> เกณฑ์สำนักงานสีเขียว
>> ประกาศ !! นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว
>> แนวทางการพัฒนาสู่สำนักงานสีเขียว
>> คู่มือการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
>> แนวการจัดทํา แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ข่าว - ประกาศ นักศึกษา
ประกาศ !! บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่งสัตวบาล 
[ประกาศ 20 มกราคม 2564]  
ประกาศ !! กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
[ประกาศ 23 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! ประกาศบ.ลีโก้ รับสมัคร Sales ภาคเหนือ [ประกาศ 18 กันยายน 2563]  
ประกาศ !! รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ IATSTE Thailand เพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ประจำปี 2564  [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
ประกาศ !! ทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) [ประกาศ 27 สิงหาคม 2563]  
  More >>
ข่าว - ประกาศ ทั่วไป
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ 064 สังกัดฝ่ายห้องปฏิบัติการ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2)..>> [ประกาศ 20 กรกฎาคม 25666]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! ผลการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 1 มิถุนายน 2566]
ประกาศ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี !! การรับสมัครบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ในโครงการการเพิ่มทักษะการทำงานวิจัยเชิงธุรกิจในภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน..>> 
[ประกาศ 19 เมษายน 2566]
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ !! ประกาศผู้ชนะราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..>> [ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2566]
  More >>
ข่าวกิจกรรม
งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 “เกษียณเกษมสันต์สายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้”
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการตรวจประเมิน สำนักงานสีเขียว Green Office ประจำปี 2565 ในระดับดีมาก (G เงิน)
ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สวนสัตว์เชียงใหม่
กิจกรรม MJU Car Free Day 2023
5th University Consortium Faculty Forum 2023
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
งานแสดงมุทิตาจิตให้กับบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นานาสาระเกี่ยวกับสุกร”
เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2023
เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566
    More >>
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
HyperLink
HyperLink
ลิงค์ภายนอก
HyperLink
HyperLink
HyperLink
   
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้ :: 21คน
จำนวนผู้ใช้งาน :: 438
เริ่มใช้งานเวลา : 10/3/2023 2:52:23 PM